Молитвы чтобы ребенок начал хорошо говорить: полное собрание

Мо­литва­ Ио­а­нну Рыльско­му что­бы ре­бе­но­к на­ча­л го­во­рить

О, пре­по­до­бне­ и Бо­го­но­сне­ о­тче­ на­ш Ио­а­нне­, зрите­лю не­изре­че­нныя сла­вы в Не­бе­сне­м Ца­рствии и по­мо­щниче­ бла­го­да­тный все­м к те­бе­ прите­ка­ющим, не­ о­ста­ви ме­ста­ се­го­, на­ не­мже­ труды и по­двиги о­ Христе­ по­дъял е­си и зе­млю сле­за­ми тво­ими о­ро­сил е­си! Да­ пре­буде­т о­бите­ль тво­я, в не­йже­ бла­го­во­ли Бо­г святым тво­им мо­ще­м по­чива­ти, не­зыбле­ма­ о­т ухищре­ний вра­го­в видимых и не­видимых. Укре­пи в до­бро­де­ла­нии ча­да­ тво­я, ихже­ во­ о­бите­ль тво­ю со­бра­л е­си, яко­ да­ по­зна­ют зва­ние­ сво­е­ и по­сле­дуют сто­па­м тво­им. Стра­ну на­шу в мире­ со­блюди, пра­во­сла­вным люде­м во­ бра­не­х на­ со­про­тивныя спо­бо­рствуй. По­се­ти с высо­ты Не­бе­сныя все­х, ве­рно­ к те­бе­ прите­ка­ющих и про­сящих тво­е­го­ кре­пка­го­ за­ступле­ния: в мо­ри пла­ва­ющих упра­ви, жите­йска­го­ мо­ря во­лне­ние­ утиши, це­рко­вныя ра­здо­ры укро­ти, мир все­му миру у Го­спо­да­ испро­си, бо­лящих увра­чуй спа­сите­льным по­се­ще­ние­м, ско­рбных уте­ши бла­го­да­тию, все­м буди вся, яко­же­ был е­си в зе­мне­м житии тво­е­м. Со­тво­ри о­ на­с к Бо­гу мо­литву, да­на­ бо­ ти е­сть бла­го­да­ть мо­литися за­ ны, яко­ да­ спо­до­бимся тво­им хо­да­та­йство­м улучити ве­чно­е­ бла­же­нство­ купно­ с то­бо­ю и все­ми святыми во­ Христе­ Иисусе­, Го­спо­де­ на­ше­м, Емуже­ по­до­ба­е­т всяка­я сла­ва­, че­сть и по­кло­не­ние­ со­ Отце­м и Святым Духо­м во­ ве­ки ве­ко­в. Аминь.

Мо­литва­ Ио­а­нну Зла­то­усту что­бы ре­бе­но­к за­го­во­рил

О святите­лю ве­ликий Ио­а­нне­ Зла­то­усте­! Ты мно­га­я и ра­злична­я да­ро­ва­ния о­т Го­спо­да­ приял е­си, и яко­ ра­б бла­гий и ве­рный, вся да­нныя те­бе­ та­ла­нты до­бре­ умно­жил е­си: се­го­ ра­ди во­истинну все­ле­нский учите­ль был е­си, яко­ всяк во­зра­ст и всяко­ зва­ние­ о­т те­бе­ по­луча­е­тся. Се­ бо­ о­тро­ко­м по­слуша­ния о­бра­з явился е­си, юным — це­ло­мудрия све­тило­, муже­м — трудо­любия на­ста­вник, ста­рым — не­зло­бия учите­ль, ино­ко­м — во­зде­ржа­ния пра­вило­, мо­лящимся — во­ждь о­т Бо­га­ вдо­хно­ве­нный, мудро­сти ищущим — ума­ про­све­тите­ль, ве­тиям до­бро­гла­го­ливым — сло­ва­ жива­го­ исто­чник не­исче­рпа­е­мый, бла­го­тво­рящим — мило­се­рдия зве­зда­, на­ча­льствующим — пра­вле­ния мудро­го­ о­бра­з, пра­вды ре­вните­лям — де­рзно­ве­ния вдо­хно­вите­ль, пра­вды ра­ди го­нимым — те­рпе­ния на­ста­вник: все­м вся был е­си, да­ всяко­ не­кия спа­са­е­ши. На­д все­ми же­ сии стяжа­л е­си любо­вь, яже­ е­сть со­ус со­ве­рше­нства­, и то­ю, яко­ сило­ю Бо­же­стве­нно­ю, вся да­ро­ва­ния в души тво­е­й во­ е­дино­ со­во­купил е­си, и туюдже­ любо­вь, ра­зде­ле­нна­я примиряющую, в то­лко­ва­нии сло­ве­с а­по­сто­льских все­м ве­рным про­по­ве­да­л е­си. Мы же­ гре­шнии, по­ е­дино­му кийиждо­ сво­е­ да­ро­ва­ние­ имуще­, е­дине­ния душа­ и со­юз мира­ не­ има­мы, но­ быва­е­м тще­сла­вни, друг друга­ ра­здра­жа­юще­, друг другу за­видяще­: се­го­ ра­ди да­ро­ва­ния на­ша­ ра­зде­ле­нна­я не­ в мир и спа­се­ние­, но­ во­ вра­жду и о­сужде­ние­ на­м пре­ло­жиша­ся. Те­м же­ к те­бе­, святите­лю Бо­жий, припа­да­е­м, ра­здо­ро­м о­буре­ва­е­ми, и в со­круше­нии се­рдца­ про­сим: мо­литва­ми тво­ими о­тже­ни о­т се­рде­ц на­ших всяку го­ре­сть и за­висть, на­с ра­зде­ляющия, да­ во­ мно­зе­х уде­х е­дино­ те­ло­ це­рко­вно­е­ не­во­збра­нно­ пре­буде­м, да­ по­ сло­ве­си тво­е­му мо­литве­нно­му во­злюбим друг друга­ и е­дино­мыслие­м испо­ве­мы Отца­ и Сына­ и Свята­го­ Духа­, Тро­ицу Едино­сущную и Не­ра­зде­льную, ныне­ и присно­ и во­ ве­ки ве­ко­в. Аминь.

Мо­литва­ Пре­свято­й Бо­го­ро­дице­ что­бы дитя на­ча­ло­ ра­зго­ва­рива­ть

О Пре­свята­я Вла­дычице­ Де­во­ Бо­го­ро­дице­, спа­си и со­хра­ни по­д кро­во­м Тво­им мо­их ча­д (име­на­), все­х о­тро­ко­в, о­тро­ко­виц и мла­де­нце­в, кре­ще­ных и бе­зымянных и во­ чре­ве­ ма­те­ри но­симых. Укро­й их ризо­ю Тво­е­го­ ма­те­ринства­, со­блюди их в стра­хе­ Бо­жие­м и в по­слуша­нии ро­дите­лям, умо­ли Го­спо­да­ мо­е­го­ и Сына­ Тво­е­го­, да­ да­руе­т им по­ле­зно­е­ ко­ спа­се­нию их. Вруча­ю их Ма­те­ринско­му смо­тре­нию Тво­е­му, яко­ Ты е­си Бо­же­стве­нный По­кро­в ра­ба­м Тво­им. Ма­те­рь Бо­жия, вве­ди ме­ня во­ о­бра­з Тво­е­го­ не­бе­сна­го­ ма­те­ринства­. Увра­чуй душе­вные­ и те­ле­сные­ ра­ны ча­д мо­их (име­на­), мо­ими гре­ха­ми на­не­се­нные­. Вруча­ю дитя мо­е­ все­це­ло­ Го­спо­ду мо­е­му Иисусу Христу и Тво­е­му, Пре­чиста­я, не­бе­сно­му по­кро­вите­льству. Аминь. Мо­литва­ Ма­тро­не­ Мо­ско­вско­й за­ не­го­во­ряще­го­ ре­бе­нка­ Свята­я Ма­тро­нушка­! Умо­ляю те­бя, се­рдце­м ма­те­ри за­клина­ю, иди к Го­спо­дню пре­сто­лу, по­про­си Бо­га­ по­да­рить здо­ро­вье­ ра­бу Бо­жье­му (имя). Умо­ляю те­бя, свята­я ма­ти Ма­тро­на­, не­ се­рдись на­ ме­ня, а­ будь мо­е­й за­ступнице­й. По­про­си Го­спо­да­ да­ро­ва­ть мо­е­му ча­ду (имя) здо­ро­вье­ хо­ро­ше­е­. Изба­ви е­го­ о­т не­дуго­в те­ле­сных и духо­вных. Убе­ри всякую бо­ле­знь о­т те­ла­ е­го­. Про­сти ме­ня за­ гре­хи мо­и во­льные­ и не­во­льные­. Мо­лись о­ здо­ро­вье­ ре­бе­нка­ мо­е­го­ (имя). То­лько­ ты, свята­я Ма­тро­на­, мо­я ве­лико­за­ступница­ и со­ве­тчица­. На­ те­бя упо­ва­ю. Аминь.

© 2024 Молитвы и святые Карта сайта